Loučovice 12
+420 602 447 532
chalupa.anna@seznam.cz
Book Now
Obchodní podmínky a ubytovací řád

1. Chalupa Anna je oprávněna ubytovat pouze hosta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem

ihned při příchodu předloží k nahlédnutí svůj občanský průkaz nebo jiný platný doklad

totožnosti. Cizinci, ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR, předloží cestovní pas

nebo jiný platný cestovní doklad.

2. Host se, na základě platné rezervace, může ubytovat v den nástupu od 14:00 do 18:00

hodin, pokud prokazatelně nebylo dohodnuto a vzájemně odsouhlaseno jinak.

3. V den ukončení pobytu host uvolní pokoj, odevzdá klíče a odhlásí se z pobytu od 8:00 do

11:00 hodin, pokud prokazatelně nebylo dohodnuto a vzájemně odsouhlaseno jinak.

Chalupa Anna si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče,

zapomenuté věci) a spotřeby hosta, a to do 1 hodiny od uvolnění pokoje.

4. Chalupa Anna si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout klientovi jiné

ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně neliší od potvrzené

objednávky.

5. Chalupa Anna poskytuje svým hostům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty

a v rozsahu, v jakém to určuje příslušný platný právní předpis. Klient je povinen uhradit

platbu za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem hotelu nejpozději v

den skončení pobytu. Tímto jsou platební podmínky nedotknutelné na základě smluv o

ubytování. Ceník služeb za přechodné ubytování a další služby je k nahlédnutí na

webových stránkách chalupy: www.lipno-anna.cz

6. Host je povinen přizpůsobit pobyt na chalupě Anna a ve všech jejích zařízeních a

provozech svému aktuálnímu zdravotnímu stavu, fyzickým a psychickým

schopnostem. Zakazuje se vstupovat na okenní parapety, naklánět se, nahýbat se, nebo

přelézat přes zábradlí.

7. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen uhradit cenu v souladu s platným

ceníkem chalupy Anna a to nejpozději v den ukončení pobytu na základě předložení účtu,

respektive faktury, spolu s vyúčtováním poskytnutých záloh ze strany klienta. Při pobytu

delším než 7 dní je host povinen uhradit celý pobyt nejpozději sedmý den pobytu, pokud

se chalupa Anna s klientem nedohodli jinak. Účet respektive faktura je splatná při jejím

předložení klientovi.

8. Chalupa Anna si vyhrazuje právo požadovat od hosta při rezervaci zálohu ve výši 50 % až

100 % z celkové ceny ubytování. Rezervace se pro chalupu Anna stává závaznou až po

obdržení úhrady zálohy na účet chalupy Anna. V případě zkrácení pobytu hostem má

chalupa Anna právo hostovi vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou délku pobytu.

9. Chalupa Anna je oprávněna účtovat storno poplatky a na jejich zaplacení použít i složenou

zálohu v případě, že host zruší svou rezervaci pobytu a to následovně:

a. Zrušení rezervace více než 7 dnů před nástupem na pobyt: 50% z celkové ceny

b. Zrušení rezervace méně než 7 dnů před nástupem na pobyt 100% z celkové ceny

10. Chalupa Anna odpovídá za škodu způsobenou na věcech vnesených a odložených

hostem v ubytovací části chalupy (apartmánech) podle obecně závazných předpisů.

11. Za škody způsobené na zařízení respektive inventáři chalupy zodpovídá host podle

příslušných platných právních předpisů. V případě poškození nebo zničení majetku

chalupy má tato právo na plnou náhradu škody. Je v zájmu hosta informovat se o výši

škody v případě znehodnocení, nebo poškození zařízení v apartmánu. Host (jako

zákonný zástupce) odpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je

zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v

prostorách ubytovacího zařízení, a pobyt jim tam umožnil host.

12. V případě škody na majetku chalupy Anna způsobené hostem je host povinen uhradit

náhradu způsobené škody nejpozději v den ukončení svého pobytu, nebo na základě

faktury vystavené do 14 dní ode dne ukončení pobytu hosta, splatné do 10 dnů od

doručení hostovi za předpokladu, že chalupa Anna rozhodne o takovém způsobu úhrady

škody.

13. V případě, že host odmítne uhradit cenu za poškozené respektive zničené zařízení

chalupy Anna, je tato oprávněna účtovat hostu smluvní pokutu ve výši 0.05 % denně

z celkové dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši

stanovené všeobecně závazným právním předpisem.

14. Chalupa Anna nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel

ponechaných na parkovišti. Chalupa Anna doporučuje hostům, aby se přesvědčili o

řádném uzamčení a zabezpečení vozidla. Také doporučuje nenechávat v autě volně

položené osobní věci. Chalupa Anna nenese odpovědnost za škody způsobené hostem

v areálu chalupy Anna třetím osobám. Chalupa Anna si vyhrazuje právo požadovat a

vyúčtovat škodu, jež vznikne na jejím majetku vozidlem hosta.

15. Host je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, majetku, přírodě a

životním prostředí. Chalupa Anna doporučuje, aby host i v době, kdy pobývá na pokoji,

měl zamčené vchodové dveře. Předtím, než otevře dveře cizím osobám, zkontroluje

důvod vstupu do pokoje a při jakýchkoliv pochybnostech bezodkladně kontaktuje

personál chalupy Anna. Před odchodem z apartmánu host řádně zkontroluje, zda jsou

zavřená okna a dveře.

16. V apartmánu a společenských prostorách chalupy Anna nesmí host bez souhlasu

zodpovědného pracovníka přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a

úpravy na zařízení chalupy Anna, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

17. V chalupě Anna a obzvlášť v apartmánech není hostům dovoleno používat vlastní

elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů osobní hygieny

(holicí strojek, masážní strojek, fén apod.) osobních počítačů, telefonů, nebo tabletů.

18. Ve všech prostorách chalupy Anna (mimo vyhrazeného a označeného místa u vstupních

dveří) platí přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu je provozovatel

chalupy Anna oprávněn účtovat hostovi smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každé

porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, chalupa Anna si vyhrazuje právo

účtovat škodu v plné výši.

19. V areálu chalupy Anna je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních

látek. Chalupa Anna je oprávněna informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování

hosta, jež tento zákaz porušil a ukončit jeho pobyt bez náhrady.

20. Před odchodem z apartmánu je host povinen vypnout veškeré elektrické spotřebiče,

uzavřít vodovodní kohoutky a zhasnout světla. Při odchodu zamknout dveře. Za ztrátu

klíčů účtuje chalupa Anna částku 500,-Kč.

21. Hosté jsou povinni ukládat odpad výlučně do odpadkových košů k tomu určených. Při

ukončení pobytu pak odpadky vynést do příslušného odpadkového kontejneru

respektive popelnice, umístěné u hlavní vstupní brány.

22. Chalupa Anna z bezpečnostních důvodů nedoporučuje ponechávat děti mladší 12. let

bez dozoru dospělých ani v apartmánu, ani v jiných prostorách či areálu chalupy Anna.

23. V čase od 22:00 do 06:00 hodin je host povinen dodržovat noční klid. Se souhlasem

provozovatele chalupy Anna se mohou organizovat společenské akce i po 22:00 hodině

a to pouze v prostorách s provozovatelem dohodnutých.

24. Host je povinen dodržovat ustanovení těchto obchodních podmínek a ubytovacího řádu.

V případě, že host nebude dodržovat ubytovací řád, má provozovatel chalupy Anna

právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb a ukončit jeho ubytování ještě před

uplynutím dohodnutého termínu. Provozovatel chalupy Anna má v takovém případě

právo na plnou úhradu ceny ubytování. Host musí následně bezodkladně opustit areál

chalupy Anna.

25. Ubytováním host přijímá obchodní podmínky a ubytovací řád jako smluvní podmínky

ubytování a je povinen dodržovat jejich ustanovení. Host je povinen se s těmito

obchodními podmínkami a ubytovacím řádem seznámit. Na jeho neznalost nebude

brán zřetel.

Platnost a účinnost těchto obchodních podmínek a ubytovacího řádu je od 1.6.2018